Tècnic/a en Excavacions i Sondatges

Codi: CFPM IE10

Família professional: Indústries alimentàries

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer excavacions per a l'extracció de recursos minerals o per a la construcció d'obres subterrànies i a cel obert, perforar per fer sondatges de prospecció minera i d'investigació geotècnica, tot muntant i mantenint les instal·lacions i la maquinària i aplicant la legislació de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals. Tenen una durada de 2.000 hores (1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 •  al batxillerat,
 •  a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 •  miner o minera;
 •  conductor i operador o conductora i operadora de maquinària d'extracció i excavació;
 •  conductor i operador o conductora i operadora de pala carregadora d'interior;
 •  operador o operadora de maquinària de perforació i mandrinatge;
 •  operador o operadora de maquinària perforadora de pous;
 •  operador o operadora de maquinària d'arrencada estassadores i raspalls;
 •  conductor i operador o conductora i operadora de maquinària de moviment de terres;
 •  artiller o artillera;
 •  operador o operadora de minador;
 •  apuntaladora o apuntaladora;
 •  barrinaire;
 •  picador o picadora de mines;
 •  electromecànic o electromecànica de mines;
 •  oficial mecànic o oficiala mecànica;
 •  sondista de prospecció minera i geotècnica;
 •  tècnic o tècnica de prospeccions i sondatges.