Tècnic/a superior en Projectes d’Obra Civil, perfil professional d’Ús d’Aplicacions SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica)

Codi: CFPS EOA2

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'obra civil i d'ordenació del territori; fer aixecaments i replantejaments d'obres de construcció; fer operacions amb aplicacions de sistemes d'informació geogràfica, i elaborar la documentació modificada de projectes segons el resultat final de l'obra i gestionar-ne el control documental, integrant els projectes finals a sistemes d'informació geogràfica i respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • delineant projectista de carreteres;
 • delineant projectista d'urbanització;
 • delineant d'obra civil;
 • delineant de serveis urbans;
 • delineant de topografia;
 • pràctic o pràctica en topografia;
 • especialista en aixecament de terrenys;
 • especialista en aixecament de construccions;
 • especialista en replantejaments;
 • tècnic o tècnica d'aparells;
 • tècnic o tècnica en ús i manteniment de sistemes d'informació geogràfica;
 • maquetista de construccions;
 • ajudant o ajudanta de cap d'oficina tècnica;
 • ajudant o ajudanta de planificador o planificadora;
 • ajudant o ajudanta de tècnic o tècnica de control de costos;
 • tècnic o tècnica de control documental, i
 • delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.