Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web, perfil professional Bioinformàtica

Codi: CFPS ICC1

Família professional: Informàtica i comunicacions

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. D'altra banda, aquest cicle formatiu orientat a la bioinformàtica permet formar un professional capaç d'assistir els investigadors en la consulta i extracció d'informació de les bases de dades mèdiques, biològiques i químiques. Es donaran les bases perquè l'alumnat pugui consultar, modificar i gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades mèdiques, utilitzar les eines i aplicacions informàtiques relacionades amb les ciències òmiques i les eines informàtiques relacionades amb el disseny de nous fàrmacs. La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • ­programador web
  • programador multimèdia
  • desenvolupador d'aplicacions en entorns web
  • personal tècnic en la consulta, modificació i gestió de dades bioinformàtiques