Tècnic/a superior en animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals

Codi: CFAS CGA1

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per establir els mecanismes del joc interactiu en aplicacions d'àmbit molt divers. Es treballa normalment en un equip multidisciplinari, que està integrat per dissenyadors gràfics i audiovisuals, il·lustradors i artistes, programadors i enginyers informàtics, compositors i músics, que dirigeix un productor per establir els mecanismes del joc interactiu, d'acord amb les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • la realització pel·lícules d'animació independents o integrades en produccions audiovisuals o multimèdia;
  • creació d'escenaris, fons, objectes i personatges;
  • creació de fotogrames clau per definir la representació;
  • realització de dibuixos d'intercalat;
  • modelatge i representació dels elements que conformen l'animació en 2D o 3D.