Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Modelisme i Matriceria Ceràmica

Codi: CFAS CEC0

Família professional: Ceràmica artística

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per elaborar models, motlles i matrius destinats a la fabricació en sèrie de productes ceràmics utilitaris i ornamentals, a partir d'un projecte propi o d'un encàrrec professional determinat, garantint la viabilitat del disseny; participant en la planificació del procés de producció ceràmica mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals i materials que determinen la materialització del producte; organitzant les diferents fases del procés i mantenint la seguretat de les operacions, i fent els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat. La durada és de 2.000 hores (1.881 en el centre educatiu i 119 en el centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • encarregat o encarregada de taller de ceràmica,
  • ceramista d'obres artístiques,
  • decorador o decoradora d'obres artístiques de ceràmica,
  • esmaltador o esmaltadora (artesania ceràmica),
  • preparador o preparadora de pastes ceràmiques (artesania ceràmica),
  • preparador o preparadora de pigments (artesania ceràmica),
  • preparador o preparadora d'esmalts (artesania ceràmica).