Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Animació

Codi: CFAS CGA0

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte d'animació, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball. Aquest estudi substitueix el cicle Il·lustració, perfil professional d'animació audiovisual (LOGSE).
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Realització de pel·lícules d'animació.
  • Disseny, organització i gestió de projectes d'animació.
  • Creació d'escenaris, fons, objectes i/o personatges.
  • Modelat i representació dels elements que conformen l'animació 2D o 3D.
  • Animació, il·luminació, color dels fons generats i ubicació de les càmeres virtuals.
  • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d'animació en àmbits diferents.
  • Col·laboració en l'organització i supervisió de la producció.