Tècnic/ca en construcció

Codi: CFPM EO20

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per executar obres de paleta i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient, organitzant-ne, controlant-ne i valorant-ne els treballs. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Obres de formigó i Obres de la construcció.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • cap d'equip;
 • paleta;
 • paredador o paredadora;
 • oficial o oficiala de mires;
 • col·locador de paviments o col·locadora de paviments;
 • constructor de pous en xarxes de sanejament;
 • encofrador o encofradora;
 • ferrallista;
 • constructor de teulades;
 • pissarrer o pissarrera;
 • aplicador o aplicadora de revestiments;
 • enrajolador o enrajoladora;
 • instal·lador o instal·ladora de sistemes d'impermeabilització en edificis i obra civil;
 • impermeabilitzador o impermeabilitzadora de terrasses.
Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.