Tècnic/a esportiu/va en les Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet

Codi: TEGM EQ10

Família professional: Hípica

Duració: 1450H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet és una titulació de l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.450 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l'equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, i guiar a usuaris a cavall per terrenys variats, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat. Té una durada de 620 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial d'hípica, que és comú a les dues especialitats d'hípica. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l'etapa de tecnificació esportiva de l'equitació en les disciplines del salt, la doma i el concurs complet; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en esdeveniments, competicions i activitats pròpies d'aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar activitats, competicions i activitats del nivell d'iniciació esportiva; dissenyar el recorregut i circuïts del seu nivell; concretar, dirigir i adaptar les activitats d'equitació per a genets amb discapacitat, i col·laborar amb el procés de detecció i selecció de talent esportius (genet-cavall), d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris participants a l'activitat. Té una durada de 830 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, atès que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de tecnificació en salt d'obstacles, doma i concurs complet,
  • coordinador o coordinadora d'altres tècnics d'iniciació a l'hípica,
  • gestor i organitzador o gestora i organitzadora d'esdeveniments de promoció i d'iniciació a l'hípica,
  • dissenyador o dissenyadora de recorreguts i represes de tecnificació.