Tècnic/a en Busseig Esportiu amb Escafandra Autònom

Codi: TEGM SQ10

Família professional: Busseig esportiu

Duració: 1125H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació de Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.125 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar, dinamitzar i intervenir en activitats de descobriment del busseig esportiu amb escafandre autònom; concretar, organitzar i dinamitzar immersions esportives d'un grup de bussejadors, i conduir un equip de bussejadors durant una immersió esportiva seguint un perfil i itinerari previstos, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels bussejadors i usuaris. Té una durada de 525 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i impartir cursos per a la obtenció de titulacions de bussejador esportiu o bussejadora esportiva en aigües obertes fins a cinc atmosferes de pressió dels nivells bàsics, avançat i d'especialització; organitzar activitats de descobriment de busseig esportiu; gestionar els recursos materials necessaris, i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels bussejadors i usuaris. Té una durada de 600 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • guia d'immersions de busseig esportiu,
  • monitor o monitora de batejos de busseig,
  • bussejador o bussejadora acompanyant i de seguretat en cursos de formació de bussejadors i en competicions d'esports aquàtics,
  • auxiliar de coordinació d'activitats en clubs i centres de busseig.
Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • instructor o instructora de busseig,
  • coordinador o coordinadora d'activitats de centre turístic de busseig,
  • responsable d'una escola de busseig.