Tècnic/a superior en Radioteràpia i Dosimetria

Codi: CFPS SAF0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per aplicar tractaments amb radiacions ionitzants sota prescripció mèdica, utilitzar equips proveïts de fonts encapsulades o productors de radiacions, aplicant les normes de radioprotecció generals i específiques, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, així com realitzar procediments de protecció radiològica hospitalària, seguint normes de garantia de qualitat i els protocols establerts en la unitat assistencial.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Radioteràpia (LOGSE).
Aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats Sortides professionals La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Tècnic o tècnica superior en radioteràpia;
  • Tècnic o tècnica especialista en radioteràpia;
  • Personal auxiliar dels serveis de protecció radiològica;
  • Delegat o delegada comercial d'equips de radioelectrologia mèdica.