Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en puntes artístiques

Codi: CFAS 6052

Família professional: Tèxtils artístics

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per oferir solucions en l'àmbit de la moda i la decoració mitjançant tècniques i procediments en la confecció de puntes artístiques. La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • concepció, projecció, producció i acabat de puntes artístiques;
  • confecció de peces de vestir, complements de moda i teixits i d'instal·lacions tèxtils;
  • projectar i produir puntes artístiques tant funcionals com decoratius: decoració d'interiors i del mobiliari;
  • realització de prototips per a dissenyadors o empreses tèxtils;
  • catalogació de tècniques de puntes artístiques tradicionals;
  • conservació i reproducció de puntes artístiques.