Tècnic/a superior en Projectes d’Obra Civil

Codi: CFPS EOA0

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'obra civil i d'ordenació del territori, realitzar aixecaments i replantejaments d'obres de construcció i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • delineant projectista de carreteres;
 • delineant projectista d'urbanització;
 • delineant d'obra civil;
 • delineant de serveis urbans;
 • pràctic en topografia;
 • especialista en aixecament de terrenys;
 • especialista en aixecament de construccions;
 • especialista en replantejaments;
 • tècnic o tècnica d'aparells;
 • delineant de topografia;
 • ajudant o ajudanta de cap d'oficina tècnica;
 • ajudant o ajudanta de planificador;
 • ajudant o ajudanta de tècnic de control de costos;
 • tècnic o tècnica de control documental;
 • maquetista de construcció;
 • delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.