Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Codi: CFPS FMB0

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Producció per Mecanització (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnica o tècnica en mecànica,
  • encarregat o encarregada d'instal·lacions de processament de metalls,
  • encarregat o encarregada d'operadors de màquines per treballar metalls,
  • encarregat o encarregada de muntadors,
  • programador o programadora de màquines de control numèric,
  • programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica,
  • programador o programadora de la producció i
  • disseny en fabricació mecànica.