Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional en Motlles i Matrius

Codi: CFPS FMB1

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental. Aquesta competència es complementa amb formació específica del sector de fabricació de motlles i matrius.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • ­   tècnica en mecànica,
  • ­   encarregat d'instal·lacions de processament de metalls,
  • ­   encarregat d'operadors de màquines per treballar metalls,
  • ­   encarregat de muntadors,
  • ­   programador de màquines de control numèric,
  • ­   programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica,
  • ­   programador de la producció i
  • ­   disseny en fabricació mecànica.