Tècnic/a superior en Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Codi: CFPS IAB0

Família professional: Indústries alimentàries

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes alimentaris programant i supervisant les operacions i els recursos materials i humans necessaris, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentaria, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Indústria Alimentària (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o de magatzem
 • Cap de torn
 • Supervisor/a d'equips, processos i productes
 • Encarregat/ada de producció
 • Encarregat/ada d'elaboració de productes nous i desenvolupament de processos
 • Encarregat/ada en anàlisi d'aliments
 • Tècnic/a en anàlisi sensorial
 • Tècnic/a en laboratori de control de qualitat
 • Inspector/a o auditor/a de qualitat
 • Encarregat/ada de la gestió de la seguretat alimentària
 • Encarregat/ada d'aprovisionaments
 • Encarregat/ada de la línia d'envasament i embalatge
 • Encarregat/ada de control ambiental i seguretat laboral
 • Tècnic/a comercial.