Tècnic/a superior en Prevenció de Riscos Professionals

Codi: CFPS 1954

Família professional: Instal·lació i manteniment

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per portar a terme la planificació d'activitats que puguin comportar danys per als treballadors o les treballadores, les instal·lacions o l'entorn; promoure, amb caràcter general, la prevenció a l'empresa; vigilar el compliment de les normes de seguretat, higiene i ambientals, supervisant l'adequació dels equips i dels mitjans de prevenció als riscos associats a les màquines, instal·lacions, processos, substàncies i preparats. La durada és de 2.000 hores (1.610 en un centre educatiu i 390 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Con estos estudios se obtiene el título de técnico superior o técnica superior, que permite acceder a cualquier estudio universitario oficial de grado. Las personas que se han graduado en un ciclo formativo de grado superior pueden obtener la convalidación de créditos universitarios ECTS. Para más información, consulte el Canal Universidades  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica en prevenció i
  • tècnic o tècnica en seguretat i higiene