Tècnic/a superior en Paisatgisme i Medi Rural

Codi: CFPS ARB0

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l'organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

    Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en jardineria;
 • dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que no requereixin la redacció d'un projecte;
 • encarregat o encarregada de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes;
 • encarregat o encarregada del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural);
 • treballador o treballadora per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge;
 • encarregat o encarregada d'obres de jardineria i restauració del paisatge;
 • encarregat o encarregada de podes i operacions de cirurgia arbòria;
 • encarregat o encarregada o capatàs agrícola;
 • gestor o gestora de producció agrícola (convencional o ecològica);
 • responsable de magatzem agrícola;
 • responsable d'equips de tractaments terrestres;
 • encarregat o encarregada o capatàs agrícola d'horts, planters i jardins;
 • encarregat o encarregada de planters en general, convencionals o ecològics;
 • encarregat o encarregada de reproducció de plantes en viver;
 • encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver;
 • encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits d'altura
 • encarregat o encarregada de producció de llavors i pans d'herba;
 • encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors.