Tècnic/a superior en organització i control d’obres de construcció

Codi: CFPS EOC0

Família professional: Edificació i obra civil

Duració: 2000H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per organitzar, a peu d'obra, treballs d'execució d'edificació i obra civil, gestionant recursos, coordinant talls i controlant unitats d'obra realitzades, d'acord amb les especificacions del projecte, la planificació de l'obra, les instruccions rebudes, la normativa aplicable i les condicions que s'estableixen en matèria de qualitat, seguretat, salut laboral i medi ambient.La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquests estudis substitueixen el cicle Realització i Plans d'Obres (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • encarregat o encarregada i cap d'equip en obres estructurals de la construcció;
 • encarregat o encarregada d'obres d'edificació, en general;
 • encarregat o encarregada d'obres de rehabilitació i reforma en edificació;
 • cap de taller i/o encarregat o encarregada de treballadors en acabats d'edificis;
 • capatàs o capatassa en construcció d'edificis;
 • encarregat o encarregada d'obra civil en general;
 • encarregat o encarregada de moviment de terres;
 • encarregat o encarregada de ferms i paviments;
 • encarregat o encarregada d'obra civil en conduccions i canalitzacions;
 • ajudant de cap d'oficina tècnica;
 • ajudant de planificador o planificadora;
 • ajudant de tècnic o tècnica de control de costos;
 • tècnic o tècnica de control documental;
 • especialista en replanteigs.