Tècnic/a superior en Màrqueting i Publicitat perfil professional Enològic

Codi: CFPS CMD1

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • assistent o assistenta del cap de producte;
 • tècnic o tècnica de màrqueting;
 • tècnic o tècnica en publicitat;
 • tècnic o tècnica en relacions públiques;
 • organitzador o organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicació;
 • auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;
 • controlador o controladora d'emissió en mitjans de comunicació;
 • tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública;
 • tècnic o tècnica en treballs de camp;
 • inspector o inspectora d'enquestadors;
 • agent d'enquestes i censos;
 • codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats;
 • responsable de promocions punt de venda;
 • especialista en implantació d'espais comercials.