Tècnic/a superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Codi: CFPS IMA0

Família professional: Instal·lació i manteniment

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • delineant projectista d'instal·lacions calorífiques, de climatització i ventilació i extracció, d'instal·lacions frigorífiques i de xarxes i sistemes de distribució de fluids;
  • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques;
  • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació i extracció;
  • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques, i
  • tècnic o tècnica en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
Amb aquesta titulació s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) i el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.