Tècnic/a superior en Gestió Forestal i del Medi Natural

Codi: CFPS ARA0

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, supervisar i, si escau, fer treballs forestals i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant les persones per a la conservació i millora ambiental, i aplicant els plans de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • coordinador o coordinadora d'unitats de prevenció i d'extinció d'incendis forestals;
 • encarregat o encarregada d'empreses que facin tasques de lluita contra    plagues i malalties forestals;
 • pràctic o pràctica en treballs de topografia;
 • encarregat o encarregada o capatàs o capatassa forestal;
 • encarregat o encarregada de vivers, en general;
 • encarregat o encarregada de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles;
 • encarregat o encarregada de treballs d'adequació de l'hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques;
 • treballador especialitzat o treballadora especialitzada en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores;
 • gestor cinegètic o gestora cinegètica;
 • coordinador o coordinadora de feines de vigilància rural;
 • encarregat o encarregada d'empreses de turisme cinegètic i piscícola;
 • agent forestal o similar;
 • guarda d'espais naturals.