Tècnic/a superior en Gestió de l’Aigua

Codi: CFPS EAD0

Família professional: Energia i aigua

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

 • Planificació i Replantejament (132 hores)
 • Qualitat i Tractament d'Aigües (132 hores)
 • Gestió Eficient de l'Aigua (132 hores)
 • Configuració de Xarxes d'Aigua (165 hores)
 • Sistemes Elèctrics en Instal·lacions d'Aigua (99 hores)
 • Automatismes i Telecontrol en Instal·lacions d'Aigua (198 hores)
 • Operacions en Xarxes i Instal·lacions d'Aigua (198 hores)
 • Gestió d'Operacions, Qualitat i Medi Ambient (99 hores)
 • Tècniques de Muntatge en Instal·lacions d'Aigua (165 hores)
 • Tècniques de Comunicació i de Relacions (66 hores)
 • Projecte en Gestió Eficient de l'Aigua (66 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 •  encarregat o encarregada del muntatge de xarxes de proveïment i distribució d'aigua,
 •  encarregat o encarregada del muntatge de xarxes i d’instal•lacions de sanejament,
 •  encarregat o encarregada del manteniment de xarxes d'aigua,
 •  encarregat o encarregada del manteniment de xarxes de sanejament,
 •  operador o operadora de planta de tractament d'aigua de proveïment,
 •  operador o operadora de planta de tractament d'aigües residuals,
 •  tècnic o tècnica en gestió de l'ús eficient de l'aigua,
 •  tècnic o tècnica en sistemes de distribució d'aigua.