Tècnic/a superior en Electromedicina Clínica

Codi: CFPS EEE0

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per gestionar i fer el muntatge i manteniment d'instal·lacions, sistemes i equips d’electromedicina clínica, considerant les recomanacions del fabricant, els requeriments de qualitat i seguretat i la normativa vigent d’aplicació. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats   La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • cap d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicina;
  • coordinador i supervisor o coordinadora i supervisora de manteniment de sistemes d'electromedicina;
  • especialista d'aplicacions electromèdiques;
  • especialista de producte de sistemes d'electromedicina;
  • assessor tècnic o assessora tècnica de sistemes d'electromedicina;
  • tècnic o tècnica en electrònica, especialitzat en electromedicina;
  • instal·lador i reparador o instal·ladora i reparadora en electromedicina.