Tècnic/a superior en Documentació i Administració Sanitàries

Codi: CFPS SAD0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Documentació Sanitària (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica superior en documentació sanitària;
  • responsable tècnic de codificació de documentació sanitària;
  • responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques;
  • responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari;
  • responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària;
  • responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;
  • responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics;
  • responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris;
  • assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica;
  • secretari o secretària de serveis sanitaris.