Tècnic/a superior en Disseny en Fabricació Mecànica

Codi: CFPS FMC0

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de Projectes Mecànics (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • delineant projectista,
  • tècnic o tècnica en disseny assistit per ordinador (CAD),
  • tècnic o tècnica en desenvolupament de productes,
  • tècnic o tècnica en desenvolupament de matrius,
  • tècnic o tècnica en desenvolupament d’utillatges i
  • tècnic o tècnica en desenvolupament de motlles.