Tècnic/a superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Codi: CFPS IMB0

Família professional: Instal·lació i manteniment

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • delineant projectista d'instal·lacions calorífiques,
  • delineant projectista d'instal·lacions de climatització i ventilació i extracció,
  • delineant projectista d'instal·lacions frigorífiques,
  • delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids,
  • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques,
  • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació i extracció,
  • tècnic tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques i
  • tècnic o tècnica en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
Amb aquesta titulació s'obté directament el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.