Tècnic/a superior en Construccions Metàl·liques

Codi: CFPS FMA0

Família professional: Fabricació mecànica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar documentació tècnica per a la definició del producte i del procés de fabricació, el muntatge i la reparació de construccions metàl·liques, i per controlar la producció assignada. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Construccions Metàl·liques (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • delineant projectista de construccions metàl·liques;
  • tècnic o tècnica en processos de fabricació, muntatge i reparació de construccions metàl·liques;
  • tècnic o tècnica en processos de soldatge;
  • cap de muntatge i reparació de construccions metàl·liques;
  • inspector o inspectora de soldatge, i
  • inspector o inspectora de qualitat.