Tècnic/a superior en Arts del Circ

Codi: ESCS CIA0

Família professional: Arts Escèniques

Duració: 2H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per crear, gestionar i representar un número de circ propi, aplicant tècniques acrobàtiques, d'equilibris acrobàtics, d'equilibris amb o sobre objectes, de parades de mans, de tècniques aèries, de malabars o de manipulació d'objectes, i utilitzant tècniques complementàries, amb criteris artístics i de qualitat i en condicions de seguretat.
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica superior als efectes professionals. Aquest títol no té efectes acadèmics.   La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • professional autònom o autònoma,
  • per actuar en públic en números de circ especialitzats.
Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.