Tècnic/a superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives

Codi: CFPS 0151

Família professional: Activitats físiques i esportives

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives, individuals i d'equip, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptades a les característiques de l'entorn i de les persones participants. Jocs i activitats físiques recreatives per a animació (120 hores) Activitats fisicoesportives individuals (180 hores) Activitats fisicoesportives d'equip (210 hores) Activitats fisicoesportives amb aparells (150 hores) Fonaments biològics i bases del condicionament físic (210 hores) Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps de lleure i socioeducatives (90 hores) Primers auxilis (30 hores) Salvament aquàtic (60 hores) Animació i dinàmica de grups (120 hores) Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives (120 hores) Activitats físiques per a persones amb discapacitats (30 hores) Formació i orientació laboral (60 hores) Formació en centres de treball (410 hores) Síntesi (60 hores)
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: promotor o promotora, animador o animadora i monitor o monitora d'activitats fisicoesportives; coordinador o coordinadora d'activitats poliesportives, i socorrista.