Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en tècniques escultòriques

Codi: ECA0

Família professional: Arts aplicades a l’escultura

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per:
  • Elaborar obra original escultòrica de qualitat tècnica i artística, a partir del mateix projecte o d'un encàrrec professional determinat.
  • Planificar l'elaboració mitjançant la definició dels aspectes estètics, formals, funcionals, materials i de producció.
  • Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat
La durada és de 2.000 hores (1.882 en un centre educatiu i 118 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral per dur a terme tasques com ara les següents.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  •  Encarregat de taller de producció artística d'elements ornamentals, decoratius i escultòrics.
  •  Realitzador d'obra d'elements escultòrics destinats a funcions ornamentals i decoratives.
  •  Projectista d'obres destinades a funcions ornamentals, decoratives i escultòriques.
  •  Realitzador d'obra d'elements escultòrics destinats a la recuperació de patrimoni.