Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

Codi: CFAS 5855

Família professional: Disseny d’interiors

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes d’obres de decoració, valorar-ne els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració. La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement),
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • projectes d'obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior,
  • direcció d'obres de decoració i
  • representació gràfica de treballs.