Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme i Maquetisme

Codi: CFAS 5151

Família professional: Disseny industrial

Duració: 1900H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per interpretar esquemes i croquis, elaborar models i maquetes i determinar les propietats formals dels objectes, per millorar-ne la comprensió i reproduir-los en sèrie. La durada és de 1.900 hores (1.800 en un centre educatiu i 100 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnic superior, que permet accedir a:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superación de este ciclo formativo permite acceder al mundo laboral como:
  • elaboració de models, prototips, premaquetes i maquetes;
  • traducció volumètrica d'un projecte presentat en plànol bidimensional;
  • interpretació d'esquemes i croquis;
  • detecció de dificultats, concreció i millora de les propietats formals d'un objecte per a la seva fabricació en sèrie, i
  • treball en equips d'interiorisme, construcció, urbanisme i rehabilitació.