Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Moblament

Codi: CFAS 5851

Família professional: Disseny d’interiors

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per projectar el moblament i investigar-ne les formes, els materials, les tècniques i els processos de disseny i creació. La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement) ,i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • projectes de moblament i condicionament d'espais interiors,
  • representació gràfica de treballs i
  • valoració i confrontació de la qualitat de materials i acabats.