Tècnic/a superior d’Arts plàstiques i Disseny en Mobiliari

Codi: CFAS 5153

Família professional: Disseny industrial

Duració: 1900H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i altres elements de mobiliari, determinar-ne les característiques formals i millorar-ne la productivitat i competitivitat. La durada és de 1.900 hores (1.800 en un centre educatiu i 100 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • disseny d'elements de mobiliari i il·luminació per a la producció en sèrie;
  • definició d'esquemes, croquis, plànols de fabricació i muntatge;
  • concreció de materials i acabaments de productes mobiliaris;
  • disseny d'envasos i embalatges;
  • equipament urbà, de la llar, del lloc de treball;
  • equipament per a l'oci i complements personals;
  • eines, instruments i utensilis, i
  • assessorament i formació artisticotècnica.