Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística

Codi: CFAS 5252

Família professional: Joieria d’art

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per personalitzar projectes de joieria, fer aportacions creatives als dissenys, determinar-ne el seu valor funcional i estètic, resoldre els problemes artístics i tècnics que es plantegin i fer un seguiment de les innovacions i les noves propostes en l’àmbit del disseny i de l’art. La durada és de 1.875 hores (1.850 en un centre educatiu i 25 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement) i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • creació de joies úniques,
  • disseny de joies,
  • modificació i restauració de peces de joieria,
  • estudi del prototip del sistema de reproducció i fabricació,
  • maquetes de les joies com a part de l'estudi del projecte i
  • procediment tècnic de seriació i estudi del cost de fabricació.