Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària

Codi: CFAS CGG0

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball. Aquest estudi substitueix el cicle Gràfica Publicitària (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement),
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.
  • Direcció d'art.
  • Direcció creativa.
  • Preparació d'arts finals per imprimir-les correctament.
  • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics  i de retolació manual per a diferents aplicacions.
  • Col·laboració en l'organització i supervisió de la producció.