Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva

Codi: CFAS CGD0

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s¿obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva.
  • Disseny i desenvolupament web.
  • Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.
  • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents.
  • Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.