Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica Interactiva (Espais Interactius)

Codi: CFAS CGD1

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per identificar les necessitats comunicatives i funcionals plantejades en una proposta de producte interactiu i valorar els recursos del llenguatge gràfic, espacials i tecnològics en el disseny de les interfícies física i lògica i el guió d'interacció. Es treballa normalment en un equip multidisciplinari, que està integrat per dissenyadors gràfics i audiovisuals, il·lustradors i artistes, programadors i enginyers informàtics, compositors i músics, que dirigeix un productor per establir els mecanismes del joc interactiu, d'acord amb les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient. La durada és de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball, durant el primer trimestre del segon curs acadèmic).
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny
 • als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
  La superació d'aquest ensenyament permet accedir al món laboral per dur a terme tasques relacionades amb:
 • realització de productes gràfics interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies;
 • disseny i desenvolupament de pàgines web i aplicacions mòbils;
 • disseny i coordinació de muntatge físic d'espais interactius;
 • domini dels llenguatges de programació i dispositius d'entrada i sortida per al prototipat d'espais interactius;
 • dinamització de processos de codisseny i disseny participatiu;
 • creació i la producció de continguts interactius, d'accessibilitat, d'usabilitat i de disseny d'interfícies;
 • col·laboració gràfica en realització multimèdia en equips multidisciplinaris;
 • gestió de projectes multimèdia en equips multidisciplinaris;
 • anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de gràfica interactiva en l'àmbit de l'espai interactiu.