Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual

Codi: CFAS CGF0

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement),

  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica audiovisual.

  • Realització de producció i postproducció audiovisual orientada a formats diversos de distribució i mitjans tècnics: cinema, televisió, pàgines web, multimèdia, videojocs, telèfon mòbil i altres suports.

  • Disseny i composició d'escenaris reals i virtuals, i il·luminació de l'escena.

  • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits diferents.

  • Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.