Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia

Codi: CFAS CGC0

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de fotografia, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials. La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i

  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • Disseny, organització i gestió de projectes fotogràfics.

  • Supervisió i realització d'escenografia, il·luminació, captació i registre d'imatges fotogràfiques.

  • Digitalització i realització del tractament d'imatges mitjançant aplicacions informàtiques.

  • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de fotografia en àmbits diferents.

  • Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.