Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls

Codi: CFAS 5951

Família professional: Esmalts artístics

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar i elaborar peces o prototips d’esmalts, realitzar esmalts artístics sobre peces i obres de metalls, i dur a terme tasques d’assessorament i restauració d’esmalts. La durada és de 1.950 hores (1.925 en un centre educatiu i 25 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • realització de peces o prototips d'esmalts, tant funcionals com decoratius;
  • projectes d'esmalts bidimensionals i tridimensionals;
  • esmalts artístics sobre peces i obres de metall;
  • disseny dels sistemes d'emmarcament;
  • subjecció i aplicació de les peces d'esmalt, i
  • consolidació i conservació d'obres d'esmalt.