Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en escultura aplicada a l’espectacle

Codi: ECB0

Família professional: Arts aplicades a l’escultura

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per:
 • Elaborar obres d'ornamentació, ambientació i caracterització mitjançant tècniques escultòriques que formen part de qualsevol tipus d'espectacle a partir d’un projecte o d'un encàrrec professional determinat.
 • Planificar el procés de realització mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció.
 • Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, tot garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat amb qualitat i seguretat.
La durada és de 2.000 hores (1.881 en un centre educatiu i 119 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als de conservació i restauració de béns culturals.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Encarregat de taller de realització d'elements ornamentals, decoratius i escultòrics en material divers d'ús relacionat amb el món de l'espectacle,
 • Projectista d'obres d'ambientació escenogràfica, ornamentals, decoratives o escultòriques, en diferents materials, per usar en qualsevol tipus d'espectacle.
 • Realitzador d'obres d'ambientació escenogràfica ornamentals, decoratives o escultòriques, en diferents materials, per a ús en qualsevol tipus d'espectacle.
 • Creador i realitzador d'objectes ornamentals i funcionals que precisin processos escultòrics per a esdeveniments, reclams publicitaris, indicadors, tipografia, recreació d'àrees de descans, jardins, parcs, centres comercials i altres espais públics.
 • Creador i realitzador de màscares, titelles i marionetes, elements propis de teatre i celebracions populars.
 • Responsable de realització de utillatge per a espectacles en viu.
 • Responsable de material d'escena.