Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Enquadernació Artística

Codi: CFAS 5352

Família professional: Arts aplicades al llibre

Duració: 1800H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme projectes d’enquadernació i coordinar les tasques de disseny i enquadernació per optimar recursos. La durada és de 1.800 hores (1.710 en un centre educatiu i 90 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • obra d'enquadernació artística;
 • disseny d'enquadernació de llibres de bibliòfil, ornamentacions i reproducció industrial;
 • estoigs i capses de protecció i embelliment de llibres;
 • organització del manteniment de l'equipament tècnic;
 • gravat i tècniques d'estampació;
 • obra de creació pròpia o d'altres professionals destinada a ser gravada i estampada;
 • matrius xilogràfiques, calcogràfiques, litogràfiques i de serigrafia;
 • supervisió de l'edició d'obra gravada o estampada i el disseny de llibres, carpetes i col·leccions, i
 • organització del manteniment de l'equipament tècnic.