Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Elements de Jardí

Codi: CFAS 5854

Família professional: Disseny d’interiors

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per projectar elements de jardí i condicionament d’espais i per coordinar el personal tècnic, industrial i dels diferents oficis que intervenen en la realització dels treballs. La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s¿obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • projectes d'elements de jardí en espais naturals,
  • projectes d'elements de jardí i condicionament d'espais i
  • projectes interdisciplinaris.