Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística

Codi: CFAS CEB0

Família professional: Ceràmica artística

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per realitzar projectes ceràmics i per investigar materials, formes, acabats i decoracions per aconseguir resultats personalitzats. La durada és de 2.000 hores (1.882 en un centre educatiu i 118 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Ceràmica artística (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • ceràmica artística;
  • avantprojectes i maquetes de peces ceràmiques;
  • realització de peces de ceràmica artística, relleus, murals i elements decoratius;
  • restauració i conservació de ceràmiques artístiques, i
  • manteniment dels equips tècnics.