Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur

Codi: CFAS 5751

Família professional: Arts aplicades al mur

Duració: 1800H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme projectes relacionats amb l’entorn pictòric i mural mitjançant els diferents mètodes i sistemes de creació i reproducció, i per experimentar nous procediments i materials i valorar propostes de treball. La durada és de 1.800 hores (1.755 en un centre educatiu i 45 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • arts aplicades al mur;
  • obres pictòriques i murals de creació pròpia o d'altres professionals;
  • muntatges artístics;
  • instal·lacions artístiques: escenogràfiques, atrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, espais multimèdia i espais de representació i expressió artística;
  • equipaments de l'espai urbà, muntatges per a exposicions, museus, fires, congressos, activitats socioculturals, edificis públics i privats, centres religiosos i espais comercials;
  • equipaments i complements de l'espai natural, i
  • organització del manteniment de l'equipament tècnic.