Tècnic/a esportiu/va en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves

Codi: TEGM PI30

Família professional: Piragüisme

Duració: 1370H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació de Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.370 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; conduir grups per espais navegables propis d'aquest nivell; i tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes en l'activitat. Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Piragüisme. El cicle final capacita per dinamitzar i conduir persones i/o grups per itineraris en aigües braves de fins a grau IV utilitzant embarcacions propulsades per pales o aletes; programar, dirigir i dinamitzar el perfeccionament tècnic en piragüisme recreatiu en aigües braves; dissenyar itineraris de navegació en aigües braves; organitzar la seguretat i intervenir en accidents o situacions de risc o emergència en aigües braves; gestionar recursos necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació i organització d'activitats, competicions i esdeveniments diversos; tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat. Té una durada de 920 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Piragüisme en Aigües Braves. El cicle inicial i el cicle final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
  • al cicle final de piragüisme recreatiu guia en aigües braves (si s¡ha superat la prova específica d'accés al cicle final de piragüisme recreatiu guia en aigües braves) i
  • al món laboral.
Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:
  • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives (cal superar la prova d'accés o tenir el títol de batxillerat),
  • al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades) i
  • al món laboral, en feines relacionades amb la conducció, programació, adaptació, dinamització i direcció del perfeccionament tècnic en piragüisme recreatiu en aigües braves, el  disseny  d'itineraris de navegació en aigües braves, l'organització de la seguretat i d'intervenció en accidents o situacions de risc o emergències en aigües braves, organització d'activitats, de competicions i esdeveniments d'iniciació en aigües braves, gestió dels recursos materials necessaris de les activitats dels tècnics al seu càrrec, dins de les normes mediambientals i els marges de seguretat requerits; la direcció tècnica d'escoles de piragüisme, guia en les modalitats de piragüisme en aigües braves, en aigües tranquil·les, en rafting, en hidrotrineu i en caiac.