Tècnic/a esportiu/va en Piragüisme en Aigües Tranquil·les

Codi: TEGM PI20

Família professional: Piragüisme

Duració: 1050H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació de Piragüisme en Aigües Tranquil·les pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.050 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; conduir grups per espais navegables propis d'aquest nivell; i tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes en l'activitat. Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Piragüisme. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar, i dirigir l'entrenament en l'etapa de tecnificació esportiva en piragüisme d'aigües tranquil·les; portar embarcacions d'esbarjo de fins a 6 metres d'eslora i potència màxima inferior a 40 kW; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació i organització d'activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell o inferior, tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat. Té una durada de 600 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Piragüisme en Aigües Tranquil·les. El cicle inicial i el cicle final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
  • al cicle final de piragüisme en aigües tranquil·les(si s'ha superat la prova específica d'accés al cicle final de piragüisme en aigües tranquil·les),
  • al món laboral, en feines relacionades amb la iniciació esportiva en piragüisme en els especialitats de d'aigües tranquil·les, d'aigües braves, caiac de mar i caiacpolo.
 

Sortides professionals

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:
  • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat de piragüisme en aigües tranquil·les o de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives (cal superar la prova d'accés o bé tenir el títol de batxillerat);
  • al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades), i
  • al món laboral, en feines relacionades amb la programació, adaptació, dinamització i direcció de l'entrenament bàsic i el perfeccionament de les activitats pròpies de l'etapa de tecnificació esportiva de piragüisme, l'organització d'activitats, competicions i esdeveniments, gestionar els recursos materials necessaris i les activitats dels tècnics al seu càrrec, dirigir l'entrenament bàsic en l'etapa de tecnificació esportiva en piragüisme en aigües tranquil·les, amb el maneig d'embarcacions a motor fins a 6 metres d'eslora i potència inferior a 40 kW. Entrenador de piragüisme en aigües tranquil·les i director tècnic d'escola de piragüisme.