Tècnic/a esportiu/va en Judo i Defensa Personal

Codi: TEGM CO10

Família professional: Judo i defensa personal

Duració: 1540H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació de Judo i Defensa Personal pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.540 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en judo i defensa personal, i per organitzar, acompanyar i tutelar els judokes en la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, tot això conforme amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris. Té una durada de 670 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Judo i Defensa Personal. El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva en judo i defensa personal; organitzar, acompanyar i tutelar els judokes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d'iniciació esportiva, tot això conforme amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris. Té una durada de 870 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al cicle final (si està en possessió del cinturó negre segon dan ) i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de judo i defensa personal.
Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:
 • a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de judo i defensa personal, si estan en possessió del cinturó negre tercer dan, i si tenen el títol de batxillerat o bé si en superen la prova d'accés;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb:
  • professor o professora de judo i defensa personal,
  • entrenador o entrenadora de judo i defensa personal,
  • director tècnic o directora tècnica d'una escola esportiva de judo,
  • director tècnic o directora tècnica en centres de formació de defensa personal.