Tècnic/a esportiu/va en Espeleologia

Codi: TEGM ME10

Família professional: Espeleologia

Duració: 1140H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació d'Espeleologia pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.140 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar, dinamitzar i instruir la iniciació esportiva en espeleologia; concretar, organitzar i conduir un grup d'esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, i acompanyar els esportistes per itineraris espeleològics en cavitats de dificultat fins a classe quatre sense curs hídric actiu, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat. Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial d'Espeleologia. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva en l'espeleologia; organitzar activitats competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació esportiva; dissenyar itineraris espeleològics, i guiar esportistes i usuaris pel medi natural en cavitats de dificultat fins a classe cinc amb curs hídric actiu, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat. Té una durada de 690 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al cicle final, si en superen la prova específica d'accés al cicle final,
 • al segon nivell de tècnic esportiu o tècnica esportiva de descens de barrancs, si superen la prova específica d'accés de segon nivell de descens de barrancs, i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora d'espeleologia,
  • guia en activitats d'espeleologia.
Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de tecnificació en espeleologia,
  • guia en activitats d'espeleologia,
  • coordinador o coordinadora d'escola esportiva d'espeleologia,
  • responsable tècnic o tècnica d'instal·lació i equipament de cavitats i espais condicionats per a la pràctica de tècniques de progressió vertical,
  • dissenyador o dissenyadora d'itineraris en cavitats fins a classe cinc amb curs hídric actiu;
  • dissenyador o dissenyadora d'instal·lacions i equipaments de cavitats i espais condicionats per a la pràctica de tècniques de progressió vertical.